Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Wolne Miasto Warszawa”

 

Administrator danych

 

Administratorem twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „Wolne Miasto Warszawa”. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Litewska 10/15, 00-581 Warszawa
  • przez e-mail: kontakt@wolnemiasto.org

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Będziemy przetwarzać twoje dane na potrzeby złożenia petycji dotyczącej realizacji Warszawskiego Parku Centralnego w formie przewidzianej w art. 4 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870, dalej u.p.).

 

Okres przechowywania twoich danych osobowych

 

W zakresie, w jakim przetwarzamy udostępnione przez ciebie dane na potrzeby złożenia petycji oraz informowania cię o postępach prac, będziemy je przechowywać do czasu wycofania przez ciebie zgody na ich przetwarzanie lub do momentu realizacji projektu Warszawski Park Centralny.

 

Odbiorcy Twoich danych osobowych

 

Przekażemy twoje dane Radzie m.st. Warszawy oraz Prezydent m.st. Warszawy, dostawcom usług IT, którym zleciliśmy przetwarzanie danych na serwerach. W przypadku organów władzy publicznej jesteśmy zwolnieni z zawierania umowy powierzenia danych. Obowiązek ich przekazania wynika z przepisów dot. prawa o petycjach. W zakresie przekazywania danych dostawcom usług IT posiadamy odpowiednie porozumienia. W tym przypadku będziemy przekazywać wyłącznie takie dane, które są niezbędne do wyodrębnienia podpisu/poparcia pod elektroniczną wersją petycji, zamieszczoną na stronie www.parkcentralny.pl.

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wycofania zgody,
  • prawo dostępu do twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, skontaktuj się z nami:

  • listownie na adres: ul. Litewska 10/15, 00-581 Warszawa
  • przez e-mail: kontakt@wolnemiasto.org

 

Prawo wycofania zgody

 

Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem oraz w ramach uzasadnionego interesu podmiotu składającego petycję. Prawo wycofania zgody możesz złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@wolnemiasto.org

 

Prawo wniesienia skargi do organu

 

Przysługuje ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.